Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2015/2016

 • Anna Rachańczyk:

Lekkie pióro - Warsztaty dziennikarskie. Głównym celem warsztatów jest kształcenie umiejętności zdobywania, przetwarzania oraz publikowania informacji; efektem wyjściowym jest wydawanie gazetki szkolnej SPrees Osmolice, chętni uczniowie klas IV-VI.

Pogromcy liczbZajęcia z matematyki przygotowujące do sprawdzianu. Głównym założeniem zajęć jest utrwalenie wiedzy matematycznej przed sprawdzianem kompetencji poprzez kształcenie umiejętności określonych w standardach egzaminacyjnych. Stosowanie różnych metod i form pracy, nauczy uważnej analizy treści zadań, wszechstronnie zaktywizuje uczniów, stworzy sytuacje, w których będą musieli podjąć wysiłek intelektualny, aby pokonać trudności, pobudzi do samodzielnego i logicznego myślenia, a w konsekwencji do rozwiązywania zadań w miarę indywidualnych możliwości. Uczniowie klasy VI.

 • Aneta Wojciechowska:

Rękodzieło sprawnych rączek – zajęcia mają na celu rozwój zdolności manualnych dziecka, ćwiczenie i usprawnianie koordynacji ruchowej ręki poprzez proste działania wymagające precyzyjnego tworzenia prac z różnego rodzaju materiałów. Dzieci będą pracować nad prostymi technikami origami( np. origami koła płaskiego), będą tworzyć kartki okolicznościowe, zaproszenia, ozdoby choinkowe , ozdoby z masy solnej itp. Dla chętnych przewidziany jest również początkujący kurs szydełkowania. Zapraszam do udziału wszystkich chętnych i cierpliwych.

 • Barbara Stefaniak:

 ,, Spróbuję …” - Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla klasy II. Zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi objęci są uczniowie posiadający opinię PPP oraz uczniowie mający problemy z opanowaniem podstawowych umiejętności i wiadomości przewidzianych programem nauczania zintegrowanego w klasie II. Mają one charakter wspierający. Ich zadaniem jest uzupełnianie poszczególnych partii materiału dodatkowymi ćwiczeniami, pobudzanie rozwoju umysłowego dziecka oraz podnoszenie wiary w własne możliwości. Celem przewodnim zajęć ma być usprawnianie mowy dzieci i zapobieganie trudnościom w nauce związanym z czytaniem, pisaniem, liczeniem i wypowiadaniem się.

,, Poznaję siebie ” gimnastyka korekcyjna. Założeniem zajęć z gimnastyki korekcyjnej jest kształtowanie i utrwalanie nawyku prawidłowej postawy. Na zajęcia mogą uczęszczać uczniowie posiadający zaświadczenie lekarskie stwierdzające wady postawy. Gimnastyka korekcyjna ma na celu: eliminowanie wad postawy, działanie profilaktycznie, kształtowanie nawyku prawidłowej postawy, zapewnienie wszechstronnego rozwoju fizycznego i wspaniałej zdrowej zabawy.

 • Jolanta Szysz:

 „Klub Mądrej Sowy.” - Zajęcia te poświęcone będą wyrównywaniu deficytów w zakresie umiejętności polonistycznych i matematycznych uczniów klasy pierwszej.

„ Chłopięcy zespół taneczny RYTM .”Zajęcia te przeznaczone będą dla chłopców z klas I-IV. Uczniowie będą rozwijać swoje zdolności taneczne, muzyczne, rytmiczno-ruchowe , a także będą mieli możliwość tworzenia własnych choreografii tanecznych. Efekty ich pracy zostaną zaprezentowane podczas uroczystości szkolnych i środowiskowych.

 • Joanna Wojtyła:

 ,,W labiryncie ortografii"Celem tych zajęć jest rozbudzanie zainteresowań ortograficznych uczniów oraz motywacji do poprawnego pisania.  Różnorodne i urozmaicone ćwiczenia będą sprzyjały wyrabianiu nawyku bezbłędnego pisania, a jednocześnie wpływały na wzrost koncentracji uwagi  oraz rozwój myślenia i pamięci. Adresatami zajęć są uczniowie klasy trzeciej i czwartej.

 ,,Szansa na sukces”Zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej skierowane do uczniów klasy trzeciej. Mają na celu: uzupełnianie partii materiału dodatkowymi ćwiczeniami, przygotowanie uczniów do klasy czwartej, pobudzanie rozwoju umysłowego dziecka oraz wzbudzanie pozytywnej wiary w swoje możliwości. 

 • Marta Biały:

 „Z piosenką mi do twarzy” – zajęcia wokalne. Zajęcia dla uczniów chętnych w sposób aktywny spędzać czas na wspólnym śpiewaniu. Zajęcia kształtują głos dziecięcy i umiejętność posługiwania się nim. Jednym z głównych celów pracy jest zapoznanie dzieci z wartościowymi tekstami z repertuaru dziecięcego, patriotycznego, ludowego itp. Uczniowie poprzez występy i pokazy szkolne – mają szansę wykazać aktywną, pozytywną postawę na forum szkoły przyczyniając się do poprawy życia kulturalnego placówki. Zajęcia wspólnego śpiewania niosą również pozytywną energię dla uczniów nieco mniej śmiałych, którzy poprzez uczestnictwo w większym zespole czują się bardziej komfortowo mogąc rozwijać swój talent.

 „Taniec – łamaniec” – zajęcia taneczne. Zajęcia dla uczniów chętnych, aktywna forma spędzania wolnego czasu. Zajęcia taneczne maja na celu w szczególności rozwój psychoruchowy dziecka, poprzez różnorodne ćwiczenia, wachlarz zabaw muzyczno-ruchowych oraz układy taneczne do muzyki, które bawią i uczą w atmosferze radości. Taniec kształtuje prawidłową sylwetkę, uczy i doskonali precyzję ruchów, koordynację ruchową oraz świadomość własnego ciała.

 • Justyna Sawczuk:

Portrety przodków zasłużonych dla naszej „Małej Ojczyzny” - Zajęcia te mają na celu przede wszystkim poznanie swojego regionu w aspekcie historycznym, geograficznym i kulturowym. Służą kształtowaniu postaw, szczególnie w oparciu o sylwetki postaci zasłużonych dla rozwoju naszej miejscowości. W ich wyniku uczniowie powinni przejawiać szacunek dla określonych działań ludzkich, miejsc pamięci narodowej i pamiątek z przeszłości. Spotkania w ramach zajęć i wycieczek mają wpływać na poznanie najbliższego otoczenia oraz właściwe korzystanie z miejsc rekreacyjnych i obiektów zabytkowych.

 Rozwijamy skrzydła z przedmiotów humanistycznych” – zajęcia przygotowujące do sprawdzianu szóstoklasisty. Zajęcia mają głównie na celu utrwalenie i poszerzenie wiedzy z przedmiotów humanistycznych nabytej w klasach 4-6 oraz przygotowanie do sprawdzianu. W ramach tych spotkań uczniowie utrwalają wiadomości odnośnie posługiwania się różnymi formami wypowiedzi, doskonalą poprawność ortograficzną, interpunkcyjną i językową. Znacznie wzbogacają zakres słownictwa poznając różne teksty literackie i historyczne oraz dzieła sztuki. Poprzez odpowiednie ćwiczenia uczą m.in. korzystania z informacji i wykorzystywania wiedzy w praktyce oraz przygotowują do nowej formy testów sprawdzających. Sprzyjają też poprawnej komunikacji zarówno oficjalnej jak i nieoficjalnej.

 •  Jadwiga Kurnik:

 Akademia Ekologii -  „Świat należy do ludzi młodych. Młodzi ekolodzy mogą wpłynąć na losy naszej planety „ John Elkington

 Uczniowie z klas IV – VI poznają zagadnienia z zakresu ekologii mające bezpośredni związek z ich najbliższą okolicą. Korzystając z atrakcyjnych pomocy dydaktycznych przeprowadzą eksperymenty pozwalające zrozumieć skąd bierze się energia. Uświadomią sobie, że jej zasoby mogą się wyczerpać. Znajdą odpowiedzi na pytania gdzie i jak szukać alternatywnych źródeł energii oraz w jaki sposób każdy z nas może ją oszczędzać.

 

 W krainie sportu i zabawy - To zajęcia sportowo - rekreacyjne adresowane dla uczniów z klas I-III, które zaspokoją naturalną potrzebę aktywności ruchowej. Gry i zabawy rozwijają u dzieci podstawowe sprawności: szybkość, zwinność, skoczność, koordynację i celność, ponadto kształtują charakter dziecka: umiejętność zgodnej zabawy, odpowiedzialność oraz umiejętność przegrywania i wygrywania. Dają dzieciom możliwość spędzania czasu wolnego aktywnie i z pożytkiem dla ich zdrowia.

 • Marta Małek - Dudzik:

S2S – Steps to Success*- Pozalekcyjne zajęcia, adresowane do szóstoklasistów, mają na celu jak najlepiej przygotować naszych uczniów do pierwszego w ich życiu, ważnego egzaminu z języka angielskiego. W trakcie zajęć uczniowie będą rozwijać kluczowe umiejętności językowe sprawdzane na sprawdzianie, takie jak: rozumienie ze słuchu, znajomość środków i funkcji językowych oraz rozumienie tekstów pisanych. Aby nasze schodki do sukcesu jakim będą wyniki sprawdzianu, nie okazały się zbyt strome i męczące ważnym aspektem pracy będzie jej indywidualizacja i stosowanie ciekawych metod pracy. Tak więc oprócz wykonywania ćwiczeń testowych (które są niezbędne aby zaznajomić uczniów z typami zadań na sprawdzianie szóstoklasisty), uczniowie będą brać udział m.in. w grach i zabawach językowych, mini-konkursach. Przewidziano także szereg działań z użyciem technologii informacyjno komunikacyjnych, uwzględniających rozwój kompetencji językowych uczniów np. tworzenie krótkich komiksów, rozmowy przez komunikatory internetowe z uczniami z zaprzyjaźnionej szkoły w Worcester w Anglii itp. Planując działania na S2S wykorzystano wnioski po próbnym sprawdzianie z języka angielskiego przeprowadzonym na koniec klasy V oraz wnioski ze sprawdzianu szóstoklasisty 2015 oraz pełną diagnozę mocnych i słabych stron poszczególnych uczniów. Mamy nadzieję, że wspólnie pokonując krok za kroczkiem odniesiemy sukces osiągając wysokie wyniki na sprawdzianie szóstoklasisty z języka angielskiego wiosną 2016 r.

* Pod tą zaszyfrowaną nazwą zajęć, kryją się angielskie słowa Steps to Success – kroki (ale także schodki) do sukcesu. W skrócie zamiast to, co oznacza polskie do, Anglicy często używają cyfry 2 (two czyt. tu). S2S można także rozszyfrować jako sprawdzian szóstoklasisty, natomiast cyfra 2 oznaczać tu będzie drugą cześć sprawdzianu tj. z języka angielskiego .

 

CLIL Art & English*- Pozalekcyjne zajęcia plastyczno-językowe prowadzone w ramach realizacji projektu eTwinning o tej samej nazwie. Uczniowie będą współpracować i komunikować się w języku angielskim ze szkołami z różnych państw europejskich takich jak np. Holandia, Szwecja, Chorwacja, Belgia, Portugalia, Niemcy czy Estonia. Wirtualnym miejscem naszych spotkań będzie TwinSpace, gdzie będziemy wykorzystywać chat, Forum i inne środki TIK. Nasza szkoła przygotuje 4 lekcje sztuki (propozycje wykonania prac plastycznych) w formie filmów w języku angielskim oraz weźmie udział w 4 lekcjach przygotowanych przez innych członków projektu. Dzięki zajęciom uczniowie rozwiną słownictwo związane z działaniami plastyczno-technicznymi oraz nabędą umiejętności językowe, które umożliwią im m.in. komentowanie prac i wyrażanie własnych opinii. Dodatkowo doświadczą różnych form sztuki oraz poznają nowe techniki plastyczne, także te charakterystyczne dla innych krajów europejskich. Dzięki udziałowi w zajęciach uczniowie nie tylko pogłębią znajomość języka angielskiego i rozwiną zdolności plastyczne, ale także umiejętności związane z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych

 

*CLIL: Content and Language Integrated Learning – Zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe; Art.&English: sztuka i angielski

 

 

 

 • Ewa Szczęsna - Sienkiel: 

Zajęcia przeznaczone są dla klas IV-VI. Realizowane będą raz w tygodniu – 1 godzina. Piękno przyrody, powtarzalność czterech pór roku, są w całym cyklu podobne, ale też za każdym razem inne. Tak szybko zachodzą zmiany, i nie raz chcielibyśmy zatrzymać piękno chwili, i nie tylko za pomocą aparatu fotograficznego. Barwy i kształty natury są niejednokrotnie inspiracją dla wielkich twórców. Dla wrażliwego młodego odbiorcy też mogą być natchnieniem do stworzenia niezwykłych prac. Dlatego też na tych zajęciach uczniowie będą tworzyć prace w różnych technikach plastycznych, inspirując się porami roku. Chciałabym aby działania na tych zajęciach pobudziły i wyzwoliły ukryte zdolności i umiejętności dziecka oraz przygotowały go do uczestnictwa w życiu kulturalnym poprzez: możliwość wyrażana się w różnych technikach plastycznych, dostosowanych do możliwości manualnych uczniów, udział w konkursach plastycznych - szkolnych i pozaszkolnych, obserwację dzieł sztuki w albumach, galeriach internetowych i katalogach artystów współczesnych. Prace plastyczne wykonane na tych zajęciach będą prezentowane na tablicach GALERII SZKOLNEJ. Na zakończenie roku szkolnego uczestnicy zajęć plastycznych przygotują wystawę i wernisaż, tak jak to się odbywa w świecie sztuki. Podczas zajęć przeważać będzie praca indywidualna ale też i grupowa. W miarę możliwości (z dostosowaniem do aury) przeprowadzone będą zajęcia w plenerze - rysowanie, malowanie z natury. Techniki plastyczne zastosowane na zajęciach: malarstwo (farby plakatowe akwarelowe, akrylowe, kolorowe tusze z pastelami), rysunek ( ołówek, węgiel, pastele suche i olejne, tusz i piórko, kreda), wycinanie, wyklejanie, lepienie z plasteliny, masy solnej, formowanie z papieru, formy graficzne( monotypia, kalkografia), kolaż, papierowe witraże.

 • Aneta Tomasik:

 Towarzystwo Przyjaciół Seminarium Duchownego

 Szkolne Koło Przyjaciół Seminarium: wspiera modlitwą powołania kapłańskie i zakonne; współpracuje z Seminarium Duchownym w Lublinie (wycieczki); prowadzi akcje charytatywne;  aktywnie spędza czas; prowadzi warsztaty plastyczne, teatralne i muzyczne; rozwija duchowe życie dzieci i młodzieży.

 

 

 

Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2014/2015

 • Zajęcia z języka angielskiego
 • Zajęcia z języka niemieckiego
 • Zajęcia regionalne
 • Zajęcia rozwijające z matematyki
 • Zajęcia wyrównawcze z matematyki
 • Zajęcia przygotowujące do sprawdzianu 
 • Zajęcia plastyczne
 • Zajęcia wokalne
 • Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z edukacji wczesnoszkolnej
 • Zajęcia rozwijające zdolności matematyczne
 • Zajęcia ogólnorozwojowe
 • Zajęcia w ramach Towarzystawa Przyjaciół Seminarium
 • Zajęcia taneczne
 • Zajęcia sportowe

 

Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2013/2014

 

 • Zajęcia sportowe;
 • Zajęcia wyrównawcze z edukacji polonistycznej dla klas I-III;
 • Zajęcia teatralne;
 • Zajęcia wyrównawcze z matematyki;
 • Praca z uczniem zdolnym;
 • Zajęcia wspomagające rozwój mowy;
 • Zajęcia wokalne;
 • Zajęcia komputerowe;
 • Zajęcia z języka angielskiego;
 • Zajęcia recytatorskie;
 • Zajęcia ogólnorozwojowe;
 • Rozwijanie samorządności wśród uczniów;
 • Przygotowanie do sprawdzianu kompetencji;

 

Koła zainteresowań

 

 • Plastyczne;
 • Językowe;
 • Matematyczne;
 • Informatyczne;

 

 

 

 

Joomla Templates by Joomla51.com