Koncepcja Pracy Publicznej Szkoły Podstawowej w Osmolicach na lata 2014 – 2017

 

UZASADNIENIE

W społeczeństwie informacyjnym edukacja dzieci i młodzieży, a także nieustanne dokształcanie osób dorosłych stanowi priorytet. Na terenach wiejskich, a takim obszarem są Osmolice – szkoła to ważny ośrodek kulturalny i edukacyjny nie tylko dla dzieci.

Funkcjonowanie szkół stanowi poważny wydatek z budżetu gminy, niemniej jednak jest to inwestycja, która się opłaca. Trudno jest sobie wyobrazić, jaki byłby poziom nauczania w wiejskiej szkole – molochu na terenie gminy, bo szukając oszczędności możemy zwrócić się ku takiemu pomysłowi. Trudno również wyobrazić sobie stopień integracji społecznej na terenie poszczególnych wsi, gdyby tam nie było szkół. Mała wiejska szkoła to szansa dla dzieci, aby w spokojnej atmosferze, na miarę swoich możliwości zdobywały wiedzę, rozwijały swoje talenty, czuły się bezpiecznie.

Niniejsza koncepcja została napisana w oparciu o potrzeby uczniów, rodziców, pracowników szkoły. Należy traktować ją jako swoistą próbę rozważenia strategii rozwoju szkoły na najbliższe lata. W założeniu więc nie jest to forma kompletna i zamknięta. Uświadamia jednak szeroko pojętemu środowisku skupionemu wokół szkoły, że przy zaangażowaniu wszystkich podmiotów możliwe jest jej przeobrażenie, kreowanie bardziej autonomicznego bytu-niezależnie do kondycji finansowej oświaty i polityki kolejnych ekip rządzących.

MISJA

„ Otwórzmy wrota szkoły szeroko” – naszym zadaniem jest wspieranie rodziny w procesie wychowania i nauczania, stwarzając uczniom optymalne warunki do prawidłowego, wszechstronnego rozwoju.

WIZJA

W naszej szkole dążymy do wychowania ucznia mającego świadomość, że jest członkiem społeczności ludzkiej. Uczymy kochać, szanować i żyć kulturą i tradycją narodu polskiego i środowiska lokalnego- Ziemi Strzyżewickiej. Jednocześnie wychowujemy do szacunku, współpracy i otwartości narodów europejskich, ucząc obok polskiego innych języków, kultury, przyrody itd. Wychowujemy ucznia świadomego i  odpowiedzialnego, posiadającego wiedzę i umiejętności konieczne do przyszłego funkcjonowania we współczesnym świecie, troszczącego się o swoje środowisko przyrodnicze, w którym żyje.

1. Szkoła stwarza uczniom bezpieczne i optymalne warunki do rozwoju postaw ważnych dla obywatela Europy.

2. Szkoła znana jest w środowisku jako placówka oferująca wysokiej jakości usługi edukacyjne.

3. Kadrę szkoły tworzy zespół nauczycieli nastawionych innowacyjnie, którzy chętnie się dokształcają i doskonalą.

4. Szkoła jest otwarta na środowisko i współpracę ze strukturami samorządowymi i innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji i pomocy społecznej.

MODEL ABSOLWENTA

Głównym celem działalności naszej szkoły jest uformowanie ucznia, który:

 • Ma wysoka kulturę osobistą;
 • Zna języki obce;
 • Jest przygotowany do kontynuowania nauki na wyższych etapach edukacji;
 • Ma świadomość potrzeby nieustannego rozwoju i kształcenia;
 • Wykorzystuje zdobyta wiedze w praktyce: w świecie sztuki, techniki i informacji;
 • Dostrzega potrzeby innych ludzi i służy im bezinteresowna pomocą;
 • Przejawia postawę szacunku i tolerancji wobec cudzoziemców, osób starszych i niepełnosprawnych;
 • Zna i stosuje normy właściwego zachowania społecznego;
 • Jest odpowiedzialny za własne czyny i gotowy ponieść ich konsekwencje;
 • Wykazuje odporność na zagrożenia współczesnego świata;
 • Szanuje  kulturę i tradycję narodu polskiego i środowiska lokalnego;
 • Umie współpracować w grupie.
 • Wszechstronne przygotowanie ucznia do funkcjonowania we współczesnym świecie; rozwijanie zdolności językowych;
 • Otoczenie pomocą psychologiczno-pedagogiczną uczniów potrzebujących wsparcia;
 • Motywowanie i przygotowanie do różnorodnych, twórczych inicjatyw samokształcenia i samodzielnego zdobywania informacji;
 • Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego;
 • Dbanie o kontakt z szeroko pojętą kulturą: wyjazdy na wystawy do muzeum, kina, teatru, poznawanie literatury;
 • Rozwijanie zdolności sportowych i propagowanie zdrowego stylu życia;
 • Uświadamianie i promowanie potrzeby uczenia się w środowisku lokalnym;
 • Wnikliwa analiza wyników sprawdzianów wewnętrznych i zewnętrznych;
 • Rozwijanie odpowiedzialnych postaw etycznych i moralnych;
 • Kształtowanie poszanowania tradycji i kultury własnej i innych narodów;
 • Uwrażliwianie na potrzeby innych;
 • Okazywanie szacunku, akceptacji i życzliwości osobom starszym, niepełnosprawnym i odmiennym kulturowo;
 • Propagowanie udziału w akcjach charytatywnych;
 • Zwracanie szczególnej uwagi na kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
 • Uczenie tolerancji, uczciwości i prawdomówności oraz umiejętności prowadzenia dialogu i sztuki kompromisu;
 • Stwarzanie możliwości szeroko pojętej współpracy z rodzicami;
 • Wyposażenie sal lekcyjnych w tablice interaktywne;
 • Zorganizowanie pracowni przedmiotowych;
 • Rozbudowa stanowisk komputerowych;
 • Nawiązanie współpracy ze szkołą angielską;
 • Wprowadzenie e- podręczników do nauczania wiodących przedmiotów.

ZADANIA DO REALIZACIJ W WYBRANYCH OBSZARACH DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY

1. Edukacja:

 • Wszechstronne przygotowanie ucznia do funkcjonowania we współczesnym świecie; rozwijanie zdolności językowych;
 • Otoczenie pomocą psychologiczno-pedagogiczną uczniów potrzebujących wsparcia;
 • Motywowanie i przygotowanie do różnorodnych, twórczych inicjatyw samokształcenia i samodzielnego zdobywania informacji;
 • Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego;
 • Dbanie o kontakt z szeroko pojętą kulturą: wyjazdy na wystawy do muzeum, kina, teatru, poznawanie literatury;
 • Rozwijanie zdolności sportowych i propagowanie zdrowego stylu życia;
 • Uświadamianie i promowanie potrzeby uczenia się w środowisku lokalnym;
 • Wnikliwa analiza wyników sprawdzianów wewnętrznych i zewnętrznych;

2. Wychowanie:

 • Rozwijanie odpowiedzialnych postaw etycznych i moralnych;
 • Kształtowanie poszanowania tradycji i kultury własnej i innych narodów;
 • Uwrażliwianie na potrzeby innych;
 • Okazywanie szacunku, akceptacji i życzliwości osobom starszym, niepełnosprawnym i odmiennym kulturowo;
 • Propagowanie udziału w akcjach charytatywnych;
 • Zwracanie szczególnej uwagi na kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
 • Uczenie tolerancji, uczciwości i prawdomówności oraz umiejętności prowadzenia dialogu i sztuki kompromisu;
 • Stwarzanie możliwości szeroko pojętej współpracy z rodzicami;

3. Baza szkoły:

 • Wyposażenie sal lekcyjnych w tablice interaktywne;
 • Zorganizowanie pracowni przedmiotowych;
 • Rozbudowa stanowisk komputerowych;
 • Nawiązanie współpracy ze szkołą angielską;
 • Wprowadzenie e- podręczników do nauczania wiodących przedmiotów.

Joomla Templates by Joomla51.com